Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Trädgårdsdesign – ordlista

Trädgårdsdesign – ordlista

Det förekommer många olika branschspecifika ord inom trädgårdsdesign som alla betyder olika saker. I ett försök att bena ut vilka benämningar som är relevanta och användbara publicerar vi här en ordlista. Dels vilka ord vi använder på Trädgårdsakademin och vad de betyder, samt vilka övriga ord som används inom branschen. Mycket nöje!

Vad en trädgårdsarkitekt jobbar med

Trädgårdsdesign
Trädgårdsgestaltning
Trädgårdsplanering
Trädgårdsritning
Trädgårdsarkitektur

Vad uppdraget/arbetet i sin helhet kallas

Trädgårdsdesignförslag/Designförslag
Trädgårdsdesignuppdrag/Designuppdrag
Gestaltningsförslag
Trädgårdsplaneringsförslag

Ritningstyper och andra handlingar som kan ingå i ett trädgårdsdesignförslag

Situationsplan – Utgångsläget. En teknisk ritning i svartvitt som visar hur tomten ser ut för tillfället, innan det nya designförslaget planeras och anläggs. Trädgården åskådliggjord rakt ovanifrån.

Idékollage – Ett kollage av bilder, ibland också med temanamn, stödord, färgfält och/eller materialprover, som visar designförslaget på ett visuellt och konceptuellt sätt, för att enkelt förmedla en känsla för designen.

Idéskiss – En icke skalenlig, enkel skiss oftast gjord på fri hand i blyerts, där man provar sig fram till olika designlösningar. Designprocessen inleds oftast med idéskiss(er).

Funktionsplan – En enkel, skalenlig ritning oftast helt i svartvitt som visar alla funktioner som ska rymmas i trädgården och hur stor yta det är tänkt att dessa ska ta i anspråk. Även gångar och rörelsemönster ritas in. Visar trädgården rakt ovanifrån.

Illustrationsplan – En skalenlig, oftast färglagd ritning, som är illustrativt och konstnärligt utförd, med främsta syfte är att ”sälja in” trädgårdsidén till kunden. Illustrationsplanen förmedlar designens känsla och uttryck och kan också innehålla skuggstudier. Visar trädgården rakt ovanifrån.

Planteringsplan – En teknisk skalenlig ritning oftast helt i svartvitt som redogör för hur växtligheten i en trädgård ska anläggas. Visar trädgården rakt ovanifrån.

Växtlista – En lista av föreslagna växter alfabetiskt ordnade efter växternas vetenskapligt namn. I en växtlista med fullständiga specifikationer redovisas även plantskolekvalitet, planteringsavstånd, antal plantor och eventuella anläggningsrelaterade anmärkningar/noteringar. Kan kopplas till planteringsplanen via littera/koder/siffror för varje växt.

Växtförslag – En enklare lista av föreslagna växter, ibland bara med svenska växtnamn. Kan kopplas till illustrationsplanen med eller utan littera/koder/siffror för varje växt, oftast utan.

Utrustningslista – En lista över lösa material och föremål som ska ingå i designförslaget och som inte hör till de fasta markmaterialen eller fasta större konstruktioner. T ex: trädgårdsmöbler, krukor, trädgårdskonst, dekorationer, belysningsarmaturer, studsmatta.

Markplaneringsplan – En teknisk skalenlig ritning oftast helt i svartvitt som redogör för hur de hårda materialen och ytskikten i en trädgård ska anläggas. T ex: sten- och plattläggningar, grusytor, växtbäddar och byggda konstruktioner som pergola, plank, spaljé, mm. Markplaneringsplanen kan även vara höjd- och delvis måttsatt. Ritningen visar trädgården rakt ovanifrån.

Materiallista – En lista av föreslagna markmaterial och konstruktioner som ska anläggas eller byggas. I en Materiallista med fullständiga specifikationer redovisas varje material med inköpsställe/tillverkare, produktnamn, färg, fraktion, mått och artikelnummer. Kan kopplas till markplaneringsplanen via littera/koder/siffror och/eller raster för varje material samt en symbolförklaring på planritningen.

Sektion/Sektionsritning/Snitt – En skalenlig vy sedd från ett vertikalsnitt rakt igenom ett objekt eller ett trädgårdsrum. Sektionen ger en bild av höjder, bredder, proportioner samt nivåskillnader både under jordytan (damm, växtbädd) och ovan (sluttning, vegetation, byggnation).

Elevation/Elevationsritning – En skalenlig vy sedd rakt framifrån/från sidan. Används i trädgårdssammanhang och motsvarar arkitektens fasadritning. Kan illustrera t ex en rabatt eller hela trädgårdsrummet.

Fasad/Fasadritning – En arkitektritad vy som visar, precis som namnet antyder, en husfasad rakt framifrån. I trädgårdssammanhang kallas motsvarigheten till en fasadritning för elevation.

Perspektiv/Perspektivritning – En icke skalenlig vy som illustrerar vår tredimensionella verklighet på ett tvådimensionellt bildplan. Ofta en konstnärlig och illustrativ ritning i färg eller svartvitt med djupverkan, som kanske allra bäst visar hur trädgårdsrummet kommer att se ut i verkligheten.

Axonometri/Axonometriritning – En skalenlig vy som illustrerar vår tredimensionella verklighet i förenklad form. Kallas ibland ”falskt perspektiv” eftersom den åskådlig gör verkligheten med viss förvrängning. Längd, bredd och höjd ritas i samma skala vilket betyder att ritningen blir skalenlig. Ofta en konstnärlig och illustrativ ritning i färg eller svartvitt med djupverkan, som väl visar hur trädgårdsrummet kommer att se ut i verkligheten.

Konstruktionsritning/Detalj/Detaljritning – En detaljerad ritning med exakta måttangivelser som visar föremål eller konstruktioner som ska tillverkas eller byggas. T ex: en egendesignad bänk, pergola, spaljé eller liknande.

Skötselplan – En skriftlig beskrivning av en trädgårds rekommenderade skötsel. Dokumentet organiseras vanligen efter årets månader eller trädgårdens olika områden/avdelningar.

Anläggningsplanering – En skriftlig beskrivning av hur anläggningsarbetet ska fortlöpa. Kan komplettera planteringsplan och/eller markplaneringsplan.

Andra begrepp som förekommer i branschen

Trädgårdsuppdrag
Planritning
Detaljritning
Frimärksskiss
Moodboard
Trädgårdsskiss
Trädgårdsplan
Trädgårdsritning
Gestaltningsskiss
Gestaltningsplan
Gestaltningsritning
Designutkast
Trädgårdsdesignskiss
Trädgårdsdesignritning
Tomtplanering
Tomtskiss
Tomtritning
Markplaneringsskiss
Markplaneringsritning
Anläggningsplan
Markanläggningsplan
Markplan
Detaljskiss
Växtgestaltning
Växtkomposition
Växtförslag
Växtförteckning
Lökplan
Materialförslag
Materialförteckning
Materialval
Materialspecifikation
Mängd- och massaberäkning
Inköpslista med storlekar och kvalitéer
Ljusdesign
Ljusplan
Belysningsförslag
Belysningsplan
Armaturförslag
Armaturspecifikation